Algemene Voorwaarden van de website
BINDENDE OVEREENKOMST
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden een bindende overeenkomst vormen tussen u en Midtronics, Inc. (“Midtronics”). Gebruik deze website niet als u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Midtronics behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen; dienovereenkomstig dient u deze Algemene Voorwaarden steeds te lezen wanneer u de Website bezoekt. Uw voortdurende gebruik van deze website betekent dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, aangezien deze kunnen worden gewijzigd.

DISCLAIMER VAN PROFESSIONELE DIENSTEN
De inhoud van deze website, zoals tekst, grafische elementen, afbeeldingen of informatie verkregen van leveranciers van Midtronics en andere entiteiten, en ander materiaal (gezamenlijk “Inhoud”) is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Alle informatie op deze website wordt niet als professioneel advies bedoeld of geïmpliceerd en is niet bedoeld als vervanging van persoonlijk overleg met een gekwalificeerde professional.

Uw vertrouwen op de informatie en inhoud die u op of via deze website heeft verkregen, is uitsluitend voor uw eigen risico. MIDTRONICS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF ANDERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL (INCLUSIEF DE DOOD) AAN U, ANDERE PERSONEN OF EIGENDOMMEN DAT VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK VAN ENIG PRODUCT, INFORMATIE, IDEE OF INSTRUCTIE IN DE INHOUD.

GEEN GARANTIES
U erkent dat de informatie op deze Website ‘ALS ZODANIG’ wordt verstrekt voor algemene informatie. MIDTRONICS GEEFT GEEN GARANTIES EN WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES OF REPRESENTATIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, ONGEACHT DE AARD MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE ERIN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE BETREFFENDE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NASLEEP VAN DE VERKOOP OF DE NASLEEP VAN PRESTATIES, OF ENIGE GARANTIE DIE DEZE PAGINA’S, OF DE SERVER DEZE HIERVOOR BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. Midtronics behoudt zich het recht voor om elk aspect of kenmerk van deze website te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZIJN MIDTRONICS, HUN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF ANDERE EXTERNE PARTIJEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERMELD AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, ALGEMENE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, CLAIMS WEGENS PERSOONLIJK LETSEL, ONRECHTMATIGE DOOD OF VERLOREN WINST, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN DE VERTRAGING, FALEN, ONDERBREKING OF CORRUPTIE VAN ENIGERLEI GEGEVENS OF WEGENS EEN ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI MANIER VERBONDEN IS MET UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD TE GEBRUIKEN, AL DAN NIET OP BASIS VAN OVEREENKOMST, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN OF MIDTRONICS AL DAN NIET IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

U erkent dat in verband met de Website informatie zal worden verzonden via lokale centrales, uitwisseling en internet ruggengraat-dragerdiensten en via routers, schakelaars en andere apparaten die eigendom zijn van, worden onderhouden en bijgehouden door externe lokale centrales en langeafstandsdragers, nutsvoorzieningen, internetproviders en anderen, die allemaal buiten de controle en jurisdictie van Midtronics en haar leveranciers vallen. Dienovereenkomstig aanvaardt Midtronics geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, het falen, de onderbreking of de corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van deze website.

Alle claims die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of inhoud moeten binnen één (1) jaar na de datum van het evenement dat aanleiding geeft tot een dergelijke actie worden ingediend of voor altijd worden uitgesloten. Omdat sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de aansprakelijkheid in dergelijke staten beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

AUTEURSRECHT, HANDELSMERK EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN
De Inhoud bestaat uit auteursrechtelijk beschermde werken die eigendom zijn van Midtronics, haar licentiegevers of leveranciers. U mag één enkele kopie van de Inhoud uitsluitend downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Inhoud die u downloadt of afdrukt, mag op geen enkele manier worden gewijzigd en moet alle kennisgevingen over auteursrechten en eigendomsrechten bevatten die in dergelijke Inhoud waren opgenomen. Elk ander gebruik van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en alle rechten of licenties op materiële of immateriële materialen van Midtronics die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Midtronics. Elk ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud is een overtreding van de wet en onderwerpt u aan alle civielrechtelijke en strafrechtelijke boetes waarin nationale en internationale wetgeving voorziet met betrekking tot dergelijk ongeautoriseerd gebruik.

Midtronics, het Midtronics-logo en Voortschrijdend Accubeheer en alle product- en servicenamen, logo’s en symbolen die worden gebruikt en weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Midtronics en anderen. Niets op deze site mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk op deze Website te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. De handelsmerken van Midtronics mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet is geassocieerd of gelieerd aan Midtronics, op een manier die waarschijnlijk verwarring onder het publiek kan veroorzaken, of op enigerlei manier die Midtronics of het handelsmerk neerhaalt of in diskrediet brengt

LINKS
Midtronics kan links op de Website aanbieden naar andere websites die niet door Midtronics worden beheerd. Midtronics geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud op dergelijke websites of producten en diensten die daarin worden aangeboden en onderschrijft dergelijke producten of diensten niet. Uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico en Midtronics is niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u lijdt door uw gebruik van dergelijke websites. U doet hierbij afstand van alle claims die u kunt hebben tegen Midtronics met betrekking tot onze opname van dergelijke links naar websites van derde partijen of uw gebruik van die websites.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED
Door deze website te bezoeken gaan u en Midtronics ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Illinois, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van deze Website, behalve indien verhinderd door de federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, in welk geval dergelijke Amerikaanse federale wetgeving van toepassing is. U en Midtronics komen ook overeen en onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van een staatsrechtbank in de staat Illinois, met betrekking tot dergelijke zaken. Degenen die ervoor kiezen om deze Website van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

SCHEIDBAARHEID
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, dan heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

OVERLEVING
De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Algemene Voorwaarden: Geen Garanties, Uitsluiting van Aansprakelijkheid, Toepasselijk Recht en Rechtsgebied, Scheidbaarheid, Overleving, Schadeloosstelling, Abonnementsovereenkomst en Volledige Overeenkomst.

VERKLARING VAN AFSTAND
Elke verklaring van afstand van een van deze Algemene Voorwaarden zal niet functioneren of worden geïnterpreteerd als een voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere bepaling of voorwaarde.

Vrijwaring
Overwegende het feit dat Midtronics u toestaat de Midtronics-website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in Midtronics te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, evenals haar divisies, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, gelieerde partijen, partners en hun respectieve voormalige, huidige en toekomstige functionarissen, directeuren, beheerders. werknemers, agenten, verzekeraars, personeelsleden, managers, landgoederen, voorgangers en/of opvolgers met een belang, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, advocaten en alle andere personen, firma’s of corporaties met wie een van de voorgaande personen mogelijk aangesloten is geweest, dat nu is of kan worden ((gezamenlijk ‘Gevrijwaarden’), van of tegen enigerlei en alle claims, kosten, letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, overlijden), acties, oorzaken van actie, verschuldigde bedragen, rechtszaken, schulden, pandrechten, overeenkomsten, contracten, verplichtingen, kosten, uitgaven, schade (inclusief speciale, algemene, incidentele, gevolg- of andere schade), beoordelingen, overeenkomsten, beloften, eisen, claims voor vergoedingen en kosten, of welke aansprakelijkheid dan ook, volgens de wet of het eigen vermogen, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik (wettig of onwettig) van de Midtronics-website of de Inhoud, uw schending van een van de Algemene Voorwaarden hierin uiteengezet, uw gebruik van enigerlei gelinkte websites die via de Midtronics-website zijn bereikt, uw onvermogen om om welke reden dan ook toegang te krijgen tot de Midtronics-website, uw afhankelijkheid van fouten of weglatingen op de Midtronics-website of uw contracteren van computervirussen van enigerlei aard verkregen door uw gebruik van de Midtronics-website of een website die toegankelijk is via de Midtronics-website. U gaat ermee akkoord Midtronics, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die het gevolg zijn van, of beweerdelijk het gevolg zijn van, (1) uw schending van deze Algemene Voorwaarden of (2) uw ongeoorloofd of onwettig gebruik van deze Website of de Inhoud.

ABONNEMENTSOVEREENKOMST
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw algemene toegang tot en gebruik van de Website, maar uw gebruik van andere diensten die worden aangeboden door Midtronics of aan haar gelieerde ondernemingen vallen ook onder uw overeenkomst met Midtronics of haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot de levering van dergelijke diensten (de “Abonnementsovereenkomst”). U moet een onafhankelijke Abonnementsovereenkomst aangaan om dergelijke diensten te kunnen ontvangen. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enige bepaling van de Abonnementsovereenkomst, is de Abonnementsovereenkomst van toepassing.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Met uitzondering van de eventuele Abonnementsovereenkomst, bevatten deze Algemene Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Midtronics met betrekking tot uw gebruik van deze Website.